+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

NAŠE SLUŽBY / ÚŽITKOVÉ VZORY

Úžitkové vzory

Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie technického riešenia počas určitého časového obdobia a na určitom území. Ochrana úžitkovým vzorom trvá štyri roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o tri roky. Maximálna dĺžka ochrany je 10 rokov. Úžitkovým vzorom možno chrániť nové technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti a dá sa priemyselne využívať.

Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo použitie známej látky na nový účel. Za technické riešenia sa nepovažujú objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov a len uvedenie informácií. Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov nie je možné chrániť spôsob výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látky

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti úžitkových vzorov
 • Rešerše na stav techniky
 • Zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v Slovenskej republike:
  - Spracovanie opisov prihlášok úžitkových vzorov
  - Podávanie prihlášok úžitkových vzorov a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (UPV SR)
 • Zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v zahraničí
 • Udržiavanie úžitkových vzorov:
  - Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti úžitkových vzorov
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR ako aj do registrov zahraničných Patentových úradov
 • Zastupovanie v konaniach o výmaze úžitkových vzorov
  - Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru
  - Zastupovanie majiteľa úžitkového vzoru v konaní proti podanému návrhu na výmaz
 • Uplatňovanie práv z úžitkových vzorov v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k úžitkovým vzorom

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...