Ing. Marta Majlingová

Partner
Patentová a známková zástupkyňa v SR
Európska patentová zástupkyňa
Oprávnená zástupkyňa pred EUIPO


Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes FCHPT STU). Po ukončení štúdia pracovala ako prieskumová pracovníčka na Federálnom úrade pre vynálezy. V roku 1986 ukončila postgraduálne štúdium vynálezcovstva na FCHPT STU. V roku 1992 zložila skúšky patentového zástupcu a v roku 1993 založila združenie patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & Co., ktoré sa viackrát transformovalo až do súčasnej podoby MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o. Absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.  Absolvovala kurz priemyselného vlastníctva na „Jonh Marshall Law School in Chicago“ pobočka v Brne. Jadrom jej práce sú patentové práva, najmä spracovanie patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, zastupovanie v konaniach o udelenie národných aj Európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov a dizajnov. Zaoberá sa taktiež ochranou uvedených práv vo výmazových a zrušovacích konaniach.  Má taktiež bohaté skúsenosti so zrušovaním uvedených priemyselných práv, zrušenie národného alebo Európskeho patentu, výmaz úžitkového vzoru  námietkové konanie pred Európskym patentovým úradom. Vykonáva  taktiež patentové rešerše na stav techniky.

40
Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia
40
Úžitkové vzory
20
Dizajny

Mgr. Katarína Baďurová

Partner
Advokátka
Patentová a známková zástupkyňa v SR
Európska patentová zástupkyňa
Oprávnená zástupkyňa pred EUIPO


V roku 2001 absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V roku 2001 zložila skúšku patentového zástupcu a bola zapísaná do Slovenskej komory patentových zástupcov. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore od roku 2006. Jej aktivity zahŕňajú všetky aspekty práv k patentom, ochranným známkam, obchodným menám a autorského práva. Má skúsenosti v oblasti konania o zápise ochranných známok a udeľovaní patentov, námietkového a výmazového konania. ako aj v oblasti súdneho vymáhania práv k patentom, ochranných známkam a práva proti nekalej súťaži.

40
Súdne vymáhanie práv k predmetom priemyselného vlastníctva
40
Ochranné známky
20
Dizajny

Ing. Zuzana Majlingová

Partner
Patentová a známková zástupkyňa v SR
Oprávnená zástupkyna pred EUIPO


Vyštudovala Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Pôsobí v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva od roku 2000. V roku 2001 absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V roku 2005 zložila skúšku patentového zástupcu a bola zapísaná do Slovenskej komory patentových zástupcov. Jadrom jej práce sú patentové práva, najmä spracovanie patentových prihlášok, zastupovanie v konaní o udelenie patentu, ochrana patentových práv v zrušovacích konaniach. Zaoberá sa taktiež zrušovaním patentov a vykonáva patentové rešerše na stav techniky. Taktiež sa zaoberá zastupovaním v oblasti dizajnov a úžitkových vzorov. Má na starosti najmä získavanie patentovej ochrany v zahraničí.

40
Patenty
40
Úžitkové vzory
20
Rešerše

Ing. Dana Čudová

Patentová a známková zástupkyňa v SR
Oprávnená zástupkyna pred EUIPO


Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pôsobí v oblasti priemyselných práv od roku 1993. V roku 2001 absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V roku 2001 zložila skúšku patentového zástupcu.

Má na starosti agendu ochranných známok, vypracovanie rešerší, komunikáciu s Úradom priemyselného vlastníctva SR a komunikáciu s klientmi.

70
Ochranné známky
15
Dodatkové ochranné označenia
15
Dizajny

Ing. Božena Kratochvilová

Asistent patentového zástupcu


Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes FCHPT STU). Pracovala vo Výskumnom ústave drevárskom v Bratislave. V oblasti priemyselných práv pôsobí od roku 1994. Má na starosti administratívu prekladov patentov.

90
Patenty
10
Úžitkové vzory

Ing. Eva Besedová PhD.

Konzultant


Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes FCHPT STU).  V roku 1984 ukončila postgraduálne štúdium so zameraním na ochranu životného prostredia na FCHPT STU.  V roku 1992 získala doktorát v odbore Teória chemickej techniky na FCHPT STU. Pracovala vo Výskumnom ústave papiera a celulózy v Bratislave, vo Výskumnom ústave ropy a uhľovodíkových plynov (Slovnaft) v Bratislave a v rokoch 1991-2005 na FCHPT STU v Bratislave ako vedecký pracovník. V oblasti priemyselných práv pôsobí od roku 2009. Má na starosti preklady Európskych patentov a odborné konzultácie k patentom z oblasti chémie a chemickej techniky.

80
Patenty
10
Úžitkové vzory
10
Ekonomika

Romana Jurkovičová

Asistent patentového zástupcu


Vyštudovala obchodnú akadémiu v Senici.  V oblasti priemyselných práv pôsobí od roku 1999. Po zahraničnom pobyte v Írsku pracuje v našej kancelárii od roku 2011. Má na starosti patentovú agendu a administratívu validácii Európskych patentov.

85
Patenty
15
Úžitkové vzory

Ing. Lenka Tomková

Asistent patentového zástupcu


Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V spoločnosti pôsobí od roku 2014. Má na starosti patentovú agendu, administratívu validácií Európskych patentov, komunikáciu s klientmi a Úradom priemyselného vlastníctva SR.

85
Patenty
15
Úžitkové vzory

Mgr. Baya Nikolajová

Asistent patentového zástupcu

 

 

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Má na starosti patentovú agendu a administratívu validácii Európskych patentov.

 

85
Patenty
15
Úžitkové vzory

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás

Čo ponúkame

 • Spracovanie prihlášky

  Vypracovanie kompletnej textovej aj obrazovej časti prihlášky. Zaistíme, aby prihláška spĺňala všetky formálne aj vecné zákonné predpisy pre prijatie a aby bol zaistený čo najvyšší rozsah ochrany patentu.

 • Podanie na úrad

  Podanie prihlášok na Úrad priemyselného vlastníctva SR, prípadne na Európsky patentový úrad, podanie prihlášok v ostatných krajinách sveta prostredníctvom nadštandardnej spolupráce so zahraničnými patentovými kanceláriami.

 • Konanie pred úradom

  Zabezpečíme kompletnú komunikáciu s príslušným úradom počas celého trvania udeľovacieho konania v SR aj v zahraničí.

 • Získanie priemyselnoprávnej ochrany

  Úspešne dotiahneme do konca udeľovacie konanie. Následne získate výlučné právo pre využitie vynálezu, poskytnutie súhlasu na jeho využívanie inými subjektami alebo možnosť zriadiť k patentu záložné právo, či previesť vlastníctvo na inú osobu.