+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

NAŠE SLUŽBY / DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA

Dodatkové ochranné osvedčenia

Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi. Maximálna doba platnosti osvedčenia je päť rokov.

V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky (EMEA), je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu o ďalších šesť mesiacov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti dodatkových ochranných osvedčení
 • Zabezpečenie ochrany dodatkovým ochranným osvedčením v Slovenskej republike:
          Podávanie žiadostí o dodatkové ochranné osvedčenie a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Udržiavanie dodatkových ochranných osvedčení
          Sledovanie lehôt a platenie udržiavacích poplatkov
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR
 • Zastupovanie v zrušovanom konaní
          Podanie návrhu na zrušenie základného patentu a dodatkového ochranného osvedčenia
          Zastupovanie majiteľa základného patentu/dodatkového ochranného osvedčenia v konaní proti podanému návrhu na zrušenie
 • Uplatňovanie práv z dodatkového ochranného osvedčenia v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k dodatkovému ochrannému osvedčeniu a nekalosúťažnému konaniu

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...