+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

NÁŠ TÍM

Skpatent Ing. Marta Majlingová

Ing. Marta Majlingová

 • Partner
 • Patentová a známková zástupkyňa v SR
 • Európska patentová zástupkyňa
 • Oprávnená zástupkyňa pred EUIPO

Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes FCHPT STU). Po ukončení štúdia pracovala ako prieskumová pracovníčka na Federálnom úrade pre vynálezy. V roku 1986 ukončila postgraduálne štúdium vynálezcovstva na FCHPT STU. V roku 1992 zložila skúšky patentového zástupcu a v roku 1993 založila združenie patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & Co., ktoré sa viackrát transformovalo až do súčasnej podoby MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o. Absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.  Absolvovala kurz priemyselného vlastníctva na „Jonh Marshall Law School in Chicago“ pobočka v Brne. Jadrom jej práce sú patentové práva, najmä spracovanie patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, zastupovanie v konaniach o udelenie národných aj Európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov a dizajnov. Zaoberá sa taktiež ochranou uvedených práv vo výmazových a zrušovacích konaniach.  Má taktiež bohaté skúsenosti so zrušovaním uvedených priemyselných práv, zrušenie národného alebo Európskeho patentu, výmaz úžitkového vzoru  námietkové konanie pred Európskym patentovým úradom. Vykonáva  taktiež patentové rešerše na stav techniky.

Skpatent Mgr. Katarína Baďurová

Mgr. Katarína Baďurová

 • Partner
 • Advokátka
 • Patentová a známková zástupkyňa v SR
 • Európska patentová zástupkyňa
 • Oprávnená zástupkyňa pred EUIPO

V roku 2001 absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V roku 2001 zložila skúšku patentového zástupcu a bola zapísaná do Slovenskej komory patentových zástupcov. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore od roku 2006. Jej aktivity zahŕňajú všetky aspekty práv k patentom, ochranným známkam, obchodným menám a autorského práva. Má skúsenosti v oblasti konania o zápise ochranných známok a udeľovaní patentov, námietkového a výmazového konania. ako aj v oblasti súdneho vymáhania práv k patentom, ochranných známkam a práva proti nekalej súťaži.

Skpatent Ing. Zuzana Majlingová

Ing. Zuzana Majlingová

 • Partner
 • Patentová a známková zástupkyňa v SR
 • Európska patentová zástupkyňa
 • Oprávnená zástupkyňa pred EUIPO

Vyštudovala Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Pôsobí v oblasti priemyselných práv a duševného vlastníctva od roku 2000. V roku 2001 absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V roku 2005 zložila skúšku patentového zástupcu a bola zapísaná do Slovenskej komory patentových zástupcov. Skúšky na Európskeho patentového zástupcu zložila v roku 2019. Jadrom jej práce sú patentové práva, najmä spracovanie patentových prihlášok, zastupovanie v konaní o udelenie patentu, ochrana patentových práv v zrušovacích konaniach. Zaoberá sa taktiež zrušovaním patentov a vykonáva patentové rešerše na stav techniky. Taktiež sa zaoberá zastupovaním v oblasti dizajnov a úžitkových vzorov. Má na starosti najmä získavanie patentovej ochrany v zahraničí.

Skpatent Ing. Dana Čudová

Ing. Dana Čudová

 • Patentová a známková zástupkyňa v SR
 • Oprávnená zástupkyna pred EUIPO

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pôsobí v oblasti priemyselných práv od roku 1993. V roku 2001 absolvovala Inštitút duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V roku 2001 zložila skúšku patentového zástupcu. Má na starosti agendu ochranných známok, vypracovanie rešerší, komunikáciu s Úradom priemyselného vlastníctva SR a komunikáciu s klientmi.

Skpatent Ing. Božena Kratochvilová

Ing. Božena Kratochvilová

 • Asistent patentového zástupcu

Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes FCHPT STU). Pracovala vo Výskumnom ústave drevárskom v Bratislave. V oblasti priemyselných práv pôsobí od roku 1994. Má na starosti administratívu prekladov patentov.

Skpatent Ing. Eva Besedová PhD.

Ing. Eva Besedová PhD.

 • Konzultant

Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes FCHPT STU).  V roku 1984 ukončila postgraduálne štúdium so zameraním na ochranu životného prostredia na FCHPT STU.  V roku 1992 získala doktorát v odbore Teória chemickej techniky na FCHPT STU. Pracovala vo Výskumnom ústave papiera a celulózy v Bratislave, vo Výskumnom ústave ropy a uhľovodíkových plynov (Slovnaft) v Bratislave a v rokoch 1991-2005 na FCHPT STU v Bratislave ako vedecký pracovník. V oblasti priemyselných práv pôsobí od roku 2009. Má na starosti preklady Európskych patentov a odborné konzultácie k patentom z oblasti chémie a chemickej techniky.

Skpatent Mgr. Baya Nikolajová

Mgr. Baya Nikolajová

 • Asistent patentového zástupcu

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Má na starosti patentovú agendu a administratívu validácii Európskych patentov.

RNDr. Adela Tkáčová, PhD

RNDr. Adela Tkáčová, PhD

 • Asistent patentového zástupcu

Bakalársky titul získala na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Magisterský titul získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore mikrobiológia. Titul RNDr získala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave, externé pracovisko Ústav molekulárnej biológie Slovenskej Akadémie Vied so zameraním na mikrobiológiu a virológiu. Má na starosti patentovú agendu.

Komplexné služby v oblasti
duševného vlastníctva ...