+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

Dizajny

Dizajn je vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, materiál alebo zdobenie. Dizajnom sa chráni estetická hodnota výrobku. Všeobecne platí, že všetko čo je jedinečné svojím tvarom, má predpoklad byť registrovaným dizajnom. Zapísaný dizajn je platný 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov. Maximálna doba platnosti dizajnu je 25 rokov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti dizajnov
 • Rešerše
 • Zabezpečenie ochrany dizajnom v Slovenskej republike:
  - Spracovanie a podanie prihlášok dizajnov a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Zabezpečenie ochrany dizajnom v zaraničí
 • Predlžovanie platnosti zápisu dizajnov:
  - Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR ako aj do registrov zahraničných Patentových úradov
 • Zastupovanie v konaniach o výmaze dizajnu
  - Podanie návrhu na výmaz dizajnu
  - Zastupovanie majiteľa dizajnu v konaní proti podanému návrhu na výmaz
 • Uplatňovanie práv z dizajnov v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k dizajnom

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...