KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ponúkame komplexné služby v oblasti ochrany vašich nápadov, výroby aj produktov, vrátane spracovania prihlášok vynálezov, patentov, úžitkových vzorov a priemyslových vzorov a registrácie vašich nápadov na Slovensku aj v zahraničí.

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej činnosti jednotlivca alebo skupiny ľudí. Priemyselným vlastníctvom...
Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území.
Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na...
Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo...
Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie technického riešenia počas...
Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, materiál alebo zdobenie. Dizajnom sa chráni...
Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá.
Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú...

image

PRIPRAVENÍ POMOCŤ AJ VÁM 

Medzi našimi klientami nerobíme rozdiely. Zastupujeme veľké zahraničné a nadnárodné spoločnosti, ale aj domácich výrobcov, podnikateľov, či fyzické osoby. Podporíme, každý dobrý nápad.

Služby Kontakt

Čo pre vás urobíme

1

Spracovanie prihlášky

2

Podanie na úrad

3

Konanie pred úradom

4

Získanie patentu

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás