image

Ochranné známky

Národné ochranné známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochrannou známkou je možné chrániť akýkoľvek názov či symbol, ktorý odlišuje výrobok konkrétneho výrobcu od konkurencie a identifikuje ho pred zákazníkmi. Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky je možné ochrannú dobu predlžovať obnovou zápisu vždy na ďalších 10 rokov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti ochranných známok
 • Rešerše na identickosť a zameniteľnosť, rešerše na skoršie práva
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v Slovenskej republike:
  • Spracovanie a podanie prihlášok národných ochranných známok
  • Zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (UPV SR)
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v zahraničí národnou cestou
 • Predlžovanie platnosti zápisu ochranných známok
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov a pod. do registra UPV SR a zahraničných patentových úradov
 • Zastupovanie v námietkových konaniach
  • Podanie námietok proti zverejnenej prihláške ochrannej známky
  • Zastupovanie prihlasovateľa v konaní proti podaným námietkam
 • Zastupovanie v výmazových konaniach
  •  Podanie návrhu na výmaz ochrannej známky
  •  Zastupovanie majiteľa v konaní o výmaze ochrannej známky
 • Uplatňovanie práv z ochrannej známky v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k ochrannej známke a nekalosúťažnému konaniu

Ochranná známka Spoločenstva

V rámci Európskej únie (EÚ) možno podať prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. Zápisom ochrannej známky Spoločenstva získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň právo zakázať používanie tejto ochrannej známky tretími osobami. Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Doba platnosti zápisu ochrannej známky Spoločenstva do registra je desať rokov odo dňa podania prihlášky a registrácia môže byť obnovená, a to vždy na obdobie 10 rokov na základe žiadosti majiteľa.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti ochranných známok
 • Rešerše na identickosť a zameniteľnosť, rešerše na skoršie práva
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v Európskej únii:
  • Spracovanie a podanie prihlášok ochranných známok Spoločenstva
  • Zastupovanie v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo  v Alicante (EUIPO)
 • Predlžovanie platnosti zápisu ochranných známok:
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov a pod. do registra EUIPO

Medzinárodná ochranná známka

Podať prihlášku do viacerých krajín sveta je možné podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Medzinárodný zápis v zmluvných stranách týchto dohôd je možné získať na základe jedinej prihlášky podanej na Medzinárodnom úrade pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom ÚPV SR, za podmienky, že prihlasovateľ má na území SR podnik, alebo bydlisko, prípadne je jeho štátnym príslušníkom. Počas platnosti známky môže majiteľ požiadať o územné rozšírenie ochrany do zmluvných štátov, kde ešte známka nebola zapísaná, alebo bola definitívne odmietnutá. Môže sa naopak aj vzdať ochrany v niektorých krajinách, zúžiť zoznam tovarov a služieb, známku previesť úplne alebo čiastočne na iného majiteľa, atď.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti medzinárodných ochranných známok
 • Rešerše na identickosť a zameniteľnosť, rešerše na skoršie práva
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v zahraničí:
  • Spracovanie a podanie žiadostí o medzinárodný zápis ochranných známok.
  • Zastupovanie v konaní
  • Zastupovanie v konaní vo veci predbežného odmietnutia ochrany medzinárodnej známke zo strany ÚPV SR
 • Predlžovanie platnosti zápisu medzinárodných ochranných známok:
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov a pod. do registra Medzinárodného úradu pri WIPO.
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...