image

ÚŽITKOVÉ VZORY

Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie technického riešenia počas určitého časového obdobia a na určitom území. Ochrana úžitkovým vzorom trvá štyri roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o tri roky. Maximálna dĺžka ochrany je 10 rokov. Úžitkovým vzorom možno chrániť nové technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti a dá sa priemyselne využívať. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo použitie známej látky na nový účel. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo použitie známej látky na nový účel. Za technické riešenia sa nepovažujú objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov a len uvedenie informácií. Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov nie je možné chrániť spôsob výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látky

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti úžitkových vzorov
 • Rešerše na stav techniky
 • Zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v Slovenskej republike:
  • Spracovanie opisov prihlášok úžitkových vzorov
  • Podávanie prihlášok úžitkových vzorov a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (UPV SR)
 • Udržiavanie úžitkových vzorov:
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti úžitkových vzorov
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR ako aj do registrov zahraničných Patentových úradov
 • Zastupovanie v konaniach o výmaze úžitkových vzorov
  • Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru
  • Zastupovanie majiteľa úžitkového vzoru v konaní proti podanému návrhu na výmaz
 • Uplatňovanie práv z úžitkových vzorov v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k úžitkovým vzorom
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás