image

Patenty

Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území. Maximálna dĺžka ochrany patentom v Slovenskej republike je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentom je možné chrániť nové výroby a spôsoby ich výroby, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá ako aj biotechnologické postupy a podobne. Patentom nie je možné chrániť objavy, vedecké teórie a matematické metódy, estetické výtvory, programy počítačov, plány, pravidlá, podávanie informácií a podobne. Patenty nie je možné udeliť okrem iného ani na odrody rastlín a plemená zvierat, spôsoby liečenia či spôsoby klonovania ľudských jedincov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti patentov
 • Patentové rešerše
 • Zabezpečenia patentovej ochrany v Slovenskej republike
  • Spracovanie opisov patentových prihlášok
  • Podávanie národných patentových prihlášok a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  • Validácie Európskych patentov v Slovenskej republike
 • Udržiavanie patentov:
  • Sledovanie lehôt a platenie udržiavacích poplatkov za patenty
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR ako aj do registrov zahraničných Patentových úradov
 • Zastupovanie v konaniach o zrušení patentov
  • Podanie návrhu na zrušenie patentu
  • Zastupovanie majiteľa patentu v konaní proti podanému návrhu na zrušenie
 • Uplatňovanie práv z patentov v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k patentu
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás