image

ÚŽITKOVÉ VZORY V ZAHRANIČÍ

Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie technického riešenia počas určitého časového obdobia a na určitom území.

Nie všetky krajiny takúto ochranu ponúkajú.

 

Poskytované služby:

  • Konzultácie v oblasti zahraničných úžitkových vzorov
  • Rešerše na stav techniky
  • Zabezpečenie ochrany úžitkovým vzorom v krajinách kde takáto ochrana existuje
  • Udržiavanie úžitkových vzorov v týchto krajinách
  • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registrov jednotlivých Patentových úradov týchto krajín
  • Následné udržiavanie a ochrana práv
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás