image

OCHRANNÉ ZNÁMKY V ZAHRANIČÍ

MEDZINÁRODNÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Podať prihlášku do viacerých krajín sveta je možné podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Medzinárodný zápis v zmluvných stranách týchto dohôd je možné získať na základe jedinej prihlášky podanej na Medzinárodnom úrade pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) prostredníctvom ÚPV SR, za podmienky, že prihlasovateľ má na území SR podnik, alebo bydlisko, prípadne je jeho štátnym príslušníkom. Počas platnosti známky môže majiteľ požiadať o územné rozšírenie ochrany do zmluvných štátov, kde ešte známka nebola zapísaná, alebo bola definitívne odmietnutá. Môže sa naopak aj vzdať ochrany v niektorých krajinách, zúžiť zoznam tovarov a služieb, známku previesť úplne alebo čiastočne na iného majiteľa, atď.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti medzinárodných ochranných známok
 • Rešerše na identickosť a zameniteľnosť, rešerše na skoršie práva
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v zahraničí:
  • Spracovanie a podanie žiadostí o medzinárodný zápis ochranných známok
  • Zastupovanie v konaní
  • Zastupovanie v konaní vo veci predbežného odmietnutia ochrany medzinárodnej známke zo strany ÚPV SR
 • Predlžovanie platnosti zápisu medzinárodných ochranných známok:
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov a pod. do registra Medzinárodného úradu pri WIPO.
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v zahraničí národnou cestou
 • Následné udržiavanie a ochrana práv

 

ZAHRANIČNÉ PRIHLÁŠKY OCHRANNEJ ZNÁMKY PODANÉ NÁRODNOU CESTOU

Taktiež je možné získať ochranu ochrannou známkou vo vybraných krajinách priamo národnou cestou

Poskytované služby:

 • Zabezpečenie ochrany národnou cestou v jednotlivých krajinách sveta
 • Následné udržiavanie a ochrana práv
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás