Služby

 

Priemyselné práva

 

Priemyselné práva

Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej činnosti jednotlivca alebo skupiny ľudí.

 

Patenty

 

Patenty

Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia

 

Dodatkové ochranné osvedčenia

Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe...

 

Ochranné známky

 

Ochranné známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary...

 

Úžitkové vzory

 

Úžitkové vzory

Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné...

 

Dizajny

 

Dizajny

Dizajn je vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, ...

 

Topografie polovodičových výrobkov

 

Topografie polovodičových výrobkov

Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje trojrozmerné usporiadanie vrstiev,...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia

Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás