image

DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA

Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom. Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi. Maximálna doba platnosti osvedčenia je päť rokov.

V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky (EMEA), je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu o ďalších šesť mesiacov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti dodatkových ochranných osvedčení
 • Zabezpečenie ochrany dodatkovým ochranným osvedčením v Slovenskej republike:
  • Podávanie žiadostí o dodatkové ochranné osvedčenie a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Udržiavanie dodatkových ochranných osvedčení
  • Sledovanie lehôt a platenie udržiavacích poplatkov
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR
 • Zastupovanie v zrušovanom konaní
  • Podanie návrhu na zrušenie základného patentu a dodatkového ochranného osvedčenia
  • Zastupovanie majiteľa základného patentu/dodatkového ochranného osvedčenia v konaní proti podanému návrhu na zrušenie
 • Uplatňovanie práv z dodatkového ochranného osvedčenia v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k dodatkovému ochrannému osvedčeniu a nekalosúťažnému konaniu
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás