image

OCHRANNÉ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE

V rámci Európskej únie (EÚ) možno podať prihlášku ochrannej známky EÚ. Zápisom ochrannej známky EÚ získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň právo zakázať používanie tejto ochrannej známky tretími osobami. Majiteľ ochrannej známky EÚ má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Doba platnosti zápisu ochrannej známky EÚ do registra je desať rokov odo dňa podania prihlášky a registrácia môže byť obnovená, a to vždy na obdobie 10 rokov na základe žiadosti majiteľa.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti ochranných známok
 • Rešerše na identickosť a zameniteľnosť, rešerše na skoršie práva
 • Zabezpečenie registrácie ochrannej známky v Európskej únii:
  • Spracovanie a podanie prihlášok ochranných známok EÚ
  • Zastupovanie v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v Alicante (EUIPO)
 • Predlžovanie platnosti zápisu ochranných známok:
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov a pod. do registra EUIPO
 • Zastupovanie v námietkových konaniach pred EUIPO
  • Podanie námietok proti zverejnenej prihláške ochrannej známky
  • Zastupovanie prihlasovateľa v konaní proti podaným námietkam
 • Zastupovanie v výmazových konaniach pred EUIPO
  •  Podanie návrhu na výmaz ochrannej známky
  •  Zastupovanie majiteľa v konaní o výmaze ochrannej známky
 • Následné udržiavanie a ochrana práv z ochranných známok EÚ
 • Uplatňovanie a vymáhanie práv 
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás