image

Európske patenty

Európsky Patent je ochranný dokument, udeľovaný Európskym Patentovým Úradom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas obdobia 20 rokov na území určených krajín Dohody o Európskom patente.

Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentom je možné chrániť nové výroby a spôsoby ich výroby, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá ako aj biotechnologické postupy a podobne. Patentom nie je možné chrániť objavy, vedecké teórie a matematické metódy, estetické výtvory, programy počítačov, plány, pravidlá, podávanie informácií a podobne. Patenty nie je možné udeliť okrem iného ani na odrody rastlín a plemená zvierat, spôsoby liečenia či spôsoby klonovania ľudských jedincov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti Európskych patentov
 • Patentové rešerše
 • Zabezpečenia patentovej ochrany v Európe
  • Spracovanie opisov Európskych patentových prihlášok
  •  Podanie Európskych patentových prihlášok na Európsky patentový úrad (EPO) a  zastupovanie v konaní
  • Validácie Európskych patentov v krajinách Dohody o Európskom patente
 • Udržiavanie Európskych patentov
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra EPO a do registrov zahraničných Patentových úradov
 • Zastupovanie v námietkových konaniach 
  • Podanie námietok voči udelenému Európskemu patentu na EPO
  • Zastupovanie majiteľa Európskeho patentu v námietkovom konaní
 • Následné udržiavanie a ochrana práv z Európskych patentov
 • Uplatňovanie a vymáhanie práv z Európskych patentov 
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás