image

DIZAJNY SPOLOČENSTVA

Dizajn je vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi, ako napríklad línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, materiál alebo zdobenie. Dizajnom sa chráni estetická hodnota výrobku. Všeobecne platí, že všetko čo je jedinečné svojím tvarom, má predpoklad byť registrovaným dizajnom. Zapísaný dizajn je platný 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov. Maximálna doba platnosti dizajnu je 25 rokov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti dizajnov Spoločenstva
 • Rešerše
 • Zabezpečenie registrácie dizajnu v Európskej únii:
  • Spracovanie a podanie prihlášok dizajnov Spoločenstva
  • Zastupovanie v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v Alicante (EUIPO)
 • Predlžovanie platnosti zápisu dizajnu
  • Sledovanie lehôt a predlžovanie platnosti zápisu
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov a pod. do registra EUIPO
 • Zastupovanie v konaniach o výmaze dizajnu pred EUIPO
  • Podanie návrhu na výmaz dizajnu
  • Zastupovanie majiteľa dizajnu v konaní proti podanému návrhu na výmaz
 • Následné udržiavanie a ochrana práv z dizajnov Spoločenstva
 • Uplatňovanie a vymáhanie práv 
 Poradíme

Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov.

 Pomôžeme

Pomôžeme Vám zistiť všetky potrebné informácie a podáme prihlášky na príslušné registračné úrady.

 Ochránime

Zabezpečujeme ochranu práv proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní.

Naše služby

 

Priemyselné práva
Priemyselné vlastníctvo predstavuje nehmotný majetok, ktorý je výsledkom intelektuálnej...

 

Patenty
Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje...

 

Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na ochranu rastlín,...

 

Ochranné známky
Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé ...

 

Úžitkové vzory
Úžitkový vzor je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi...

 

Dizajny
Dizajn je vonkajší vzhlaď výrobku alebo jeho časti tvorený špecifickými znakmi,...

 

Topografie polovodičových výrobkov
Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje...

 

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch,...

Potrebujete pomôcť s patentom? Kontaktujte nás