Spoločnosť patentových zástupcov

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Spoločnosť patentových zástupcov
P.O. BOX 56
850 07 Bratislava 57
Slovenská republika

Kancelária :
Budatínska 12
851 06 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 6381 0093
Fax: +421 2 6381 1423
+421 2 3214 4114
Email: info@skpatent.sk

PROFIL


Naša spoločnosť patentových zástupcov poskytuje komplexné služby v oblasti duševného vlastníctva:
  • Poskytujeme konzultácie v oblasti vynálezov, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnov.
  • Vykonávame rešerše na stav techniky a skoršie práva.
  • Spracovávame patentové prihlášky, prihlášky ochranných známok, úžitkových vzorov a dizajnov a  podávame ich na úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úPV SR), Európsky patentový úrad (EPO) v Mníchove a úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v Alicante.
  • Zabezpečujeme validácie Európskych patentov v Slovenskej republike, vrátane odborných prekladov.
  • Zastupujeme fyzické a právnické osoby v konaní pred úPV SR, EPO a OHIM.
  • Podávame námietky, návrhy na zrušenie, návrhy na vyhlásenie práv za neplatné.
  • Zabezpečujeme zápis prevodov práv k patentom, ochranným známkam, dizajnom a úžitkovým vzorom, ako aj zmeny údajov v registri.
  • Pripravujeme licenčné zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva a zabezpečujeme ich zápis do registra úPV SR.
Zabezpečujeme tiež ochranu práv našich klientov proti nekalosúťažnému konaniu a uplatňovanie práv z duševného vlastníctva v súdnom konaní - žaloby na porušovanie práv z ochrannej známky, patentu, dizajnu, úžitkového vzoru, obchodného mena a pod. Medzi našich klientov patria veľké zahraničné a nadnárodné spoločnosti, ale aj domáci výrobcovia a podnikatelia, či fyzické osoby.

Naša spoločnosť je zastúpená vo viacerých medzinárodne významných spoločnostiach na poli duševného vlastníctva, napr. INTA, ECTA.
 
 
 
 
 
 
 

PROFILHISTÓRIANÁŠ TÍMKONTAKT

COPYRIGHT © 2017, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu